ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ

Είναι ο δεύτερος πιο διαδεδομένος τύπος κατασκευής βιομηχανικών δαπέδων, για εξειδικευμένες εφαρμογές και ποικιλία χρήσεων. Γι’αυτό τον λόγο διέπονται από αυστηρούς κατασκευαστικούς κανόνες.

Χρησιμοποιούνται μόνο για την κατασκευή βιομηχανικών δαπέδων εσωτερικών χώρων γιατί με την έκθεσή τους στην ηλιακή ακτινοβολία αλλοιώνεται το χρώμα τους και μερικά από τα χαρακτηριστικά τους.
Διακρίνονται στα απλά και τα υδατοδιαλυτά εποξειδικά δάπεδα. Η διαφορά τους έγκειται στον τύπο της εποξειδικής ρητίνης που χρησιμοποιείται.
Όταν είναι υδατοδιαλυτή δεν υπάρχει πρόβλημα αν στο υπόστρωμα του δαπέδου υπάρχει εγκλωβισμένη υγρασία, καθόσον αυτό το σύστημα δαπέδου
“αναπνέει“, ενώ όταν είναι κοινού τύπου η υγρασία του υποστρώματος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4-5%, αλλιώς το δάπεδο αποκολλάται από το υπόστρωμα.
Σημαντικός παράγοντας στην επιτυχία ενός εποξειδικού δαπέδου είναι σωστή προεργασία του υποστρώματος,το οποίο θα πρέπει να είναι λείο, καθαρό
και χωρίς αποσαθρωμένες επιφάνειες. Όλα τα αποσαθρωμένα τμήματα σκυροδέματος θα πρέπει να απομακρυνθούν και μετά οι επιφάνειες να επισκευ-ασθούν με κάποιο μη συρρικνούμενο επισκευαστικό κονίαμα.
Λόγω του ότι τα εποξειδικά δάπεδα είναι πάχους 0,55-5mm θα πρέπει το υπόστρωμα να μην έχει ανωμαλίες, γιατί η εποξειδική επίστρωση δεν μπορεί
να τις καλύψει. Έτσι πριν την εφαρμογή του εποξειδικού συστήματος θα πρέπει να προηγηθεί τρίψιμο της επιφάνειας με μηχανή μωσαϊκού ή grinder, ηοποία θα προσδώσει μια“αγριάδα” στο υπόστρωμα. Σε πολλές περιπτώσεις και για να εξασφαλιστεί ακόμα περισσότερο η πρόσφυση, χρησιμοποιείται
μηχανικός αποξέστης ή βολή με σφαιρίδια σιδήρου.
Τα δάπεδα αυτά, κατασκευάζονται συνήθως σε υποστρώματα στα οποία έχει προηγηθεί ελαφρά σκλήρυνση με τη χρήση κάποιου σκληρυντικού. Στη περίπτωση που στο υπόστρωμα έχουν κατασκευαστεί ψευδαρμοί, αυτοί δεν πρέπει να πληρωθούν με ασφαλτική μαστίχη ή με κάποιο άλλο σφραγιστι-κό υλικό, αλλά να αφεθούν ανοιχτοί και να στοκαριστούν λίγο πριν την εφαρμογή του εποξειδικού δαπέδου, με μίγμα της εποξειδικής ρητίνης που θα χρησιμοποιηθεί για το δάπεδο, και άμμου.
Ακολουθούν οι επαλείψεις με τα συστήματα εποξειδικών ρητινών τα οποία αποτελούνται από το συστατικό Α (ρητίνη), το συστατικό Β (σκληρυντής που αντιδρά χημικά με τη ρητίνη), πρόσμικτο που προσδίδει το χρώμα(χρωματολόγιο RAL) και το φίλερ(λεπτόκοκκη άμμος) που προσδίδειπάχος (μεγαλύτερη αντοχή) και αντιολισθηρότητα.
Σε ορισμένα διακοσμητικά εποξειδικά δάπεδα γίνεται και προσθήκη ειδικών ψηφίδων (chips), οι οποίες δίνουν ένα πολύ ευχάριστο αισθητικά
αποτέλεσμα. Επισημαίνεται ότι πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην θερμοκρασία εφαρμογής των εποξειδικών ρητινών η οποία επηρεάζει σημα-ντικά την εργασιμότητά τους(βέλτιστη θερμοκρασία εφαρμογής είναι οι 20°C, σε θερμοκρασίες κάτω των 10°C η ρητίνη δεν πολυμερίζεται ενώ σε θε-ρμοκρασίες άνω των 30°C επέρχεται γρήγορα απώλεια εργασιμότητας). Η εφαρμογή των εποξειδικών ρητινών έχει ως εξής:
• Επί του κατάλληλα προετοιμασμένου υποστρώματος εφαρμόζεται primer, που συνήθως αποτελείται από τη ρητίνη και το σκληρυντή.
• Έπειτα εφαρμόζεται η βασική στρώση που περιέχει ρητίνη, σκληρυντή, πρόσμικτο χρώματος και φίλερ
• Ανάλογα με το ζητούμενο πάχος, μπορεί να γίνει επίπαση άμμου επί της νωπής βασικής στρώσης ή αλλεπάλληλες στρώσεις ρητίνης και άμμου, μέχρι να επιτευχθεί το πάχος αυτό.
Στη περίπτωση αυτή, η τελική επιφάνεια είναι αδρή. Για να προκύψει λεία τελική επιφάνεια εφαρμόζεται μια τελική στρώση εποξειδικής ρητίνης χωρίς προσθήκη φίλλερ, που λειτουργεί σαν σφραγιστική. Για την εφαρμογή των υλικών των εποξειδικών δαπέδων χρησιμοποιούνται ρολά(για το primer και την εποξειδική βαφή), ή ειδικές σπάτουλες με λεπτά ή πιο χοντρά δόντια, ανάλογα με το επιθυμητό πάχος. Για τον απεγκλωβισμό των, φυσαλίδων αέρα από το στρώμα της εποξειδικής ρητίνης χρησιμοποιείται ειδικό ακιδωτό εργαλείο. Τα εποξειδικά δάπεδα χαρακτηρίζονται από τις ακόλουθες ιδιό-τητες:
1. Υψηλή αντοχή
2. Απουσία σκόνης λόγω τριβής
3. Υψηλή ανθεκτικότητα σε χημικές προσβολές διαφόρων τύπων
4. Ισχυρή πρόσφυση στο υπόβαθρο
5. Γρήγορη εφαρμογή και ωρίμανση
6. Υψηλές συνθήκες υγιεινής και εύκολο καθαρισμό με τη χρήση ισχυρών χημικών και ατμού
7. Αντιστατικές επιδόσεις(σε συνδυασμό με λωρίδες χαλκού)
8. Χαμηλότερο κόστος έναντι οποιουδήποτε άλλου είδους επίστρωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων
9. Ποικιλία χρωμάτων και πολύ ευχάριστο αισθητικό αποτέλεσμα.