Αποστραγγιστικές μεμβράνες (αυγουλιέρες)

Το προϊόν

Οι αποστραγγιστικές μεμβράνες, προϊόντα που κατασκευάζονται από HDPE (High Density Polyethylene), έλκουν την προέλευσή τους από τη δεκαετία του 50 όπου πρωτοχρησιμοποιήθηκαν στις προηγμένες δυτικές χώρες.

Μετά από 2 δεκαετίες η τεχνολογία αυτή διέσχισε τον Ατλαντικό όπου αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ και τον Καναδά και εξελίχθηκε σαν Air Gap Technology.

Χαρακτηριστικά – Κριτήρια επιλογής

Οι αποστραγγιστικές μεμβράνες HDPE επιλέγονται με βάση τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

1) Πάχος μεμβράνης:

Συνιστώμενο ελάχιστο πάχος ≥0,5mm (αντιστοιχεί σε βάρος 500gr/m2).

Καλύτερη επιλογή ≥0,55 – 0,6mm.

2) Θλιπτική αντοχή:

Μετρούμενη σε tn/m2 ή ΚΝ/m2 (1 tn/m2 = 10 Kn/m2).

Η ελάχιστη θλιπτική αντοχή είναι συνάρτηση του βάθους του ορύγματος.

Ελάχιστη προτεινόμενη θλιπτική αντοχή ≥20tn/m2 (200 KN/m2).

Μια τέτοια αντοχή καλύπτει στην πράξη βάθη έως 8m.

3) Ύψος των προεξοχών:

Διατίθενται συνήθως σε ύψη 8mm/20mm.

Τα μεγαλύτερα ύψη οδηγούν σε μεγαλύτερη αποστραγγιστική ικανότητα.

Βασικές εφαρμογές.

1. Σαν αντικατάσταση του μπετόν καθαριότητας για τη σκυροδέτηση πλακών επί εδάφους.

2. Σαν προστασία των τοιχείων των υπογείων.

Οι λειτουργίες τους σχετικά με αυτή τη χρήση είναι: 2.1. Μηχανική προστασία της στεγανοποίησης.

2.2. Δημιουργία μιας υγιεινής στρώσης αέρα μπροστά από τα τοιχεία.

2.3. Συνεισφορά στη στεγανοποίηση εφόσον όμως υπάρχει η δέουσα επικάλυψη (≥15cm) και γίνει σφράγιση των αρμών με μαστίχη MS Polymers.

Σε αντίθεση με ό,τι ευρέως πιστεύεται οι αποστραγγιστικές μεμβράνες δεν είναι προϊόν ούτε στεγανοποίησης ούτε αποστράγγισης.

Η κύρια αποστολή τους είναι η μηχανική προστασία της στεγανοποίησης.

Για τη δημιουργία αποστραγγιστικών στρώσεων διατίθενται σύνθετα προϊόντα που φέρουν επικολλημένο γεωύφασμα.