ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ