Τσιμεντοειδή υλικά για στεγανοποίηση: Σημεία προσοχής